تـــور آنتـالیــا ( نـــوروز 98 )

Mahan Air

تـــور آنتـالیــا ( نـــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
AGON HOTEL
2safar
B.B

3250000 تومان

3840000 تومان

3250000 تومان

3250000 تومان

3280000 تومان

KEMER STD ROOM

4190000 تومان

4990000 تومان

4190000 تومان

3540000 تومان

3490000 تومان

LARA STD ROOM

4390000 تومان

5140000 تومان

4390000 تومان

3540000 تومان

3490000 تومان

ANTALYA STD ROOM

4640000 تومان

5690000 تومان

4640000 تومان

3590000 تومان

3490000 تومان

BELEK STD ROOM

4890000 تومان

6090000 تومان

4890000 تومان

3640000 تومان

3490000 تومان

ANTALYA STD ROOM

5090000 تومان

6290000 تومان

5090000 تومان

3690000 تومان

3490000 تومان

KEMER PARK ROOM

5140000 تومان

6340000 تومان

5140000 تومان

3740000 تومان

3490000 تومان

LARA STD ROOM

5190000 تومان

6490000 تومان

5190000 تومان

3740000 تومان

3490000 تومان

LARA STD ROOM

5240000 تومان

6540000 تومان

5240000 تومان

3740000 تومان

3490000 تومان

LARA STD ROOM

5290000 تومان

6740000 تومان

5290000 تومان

3740000 تومان

3490000 تومان

KEMER STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3840000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3280000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5140000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
PARK ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5140000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6340000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5140000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6540000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6740000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران