تــور پــکن ( نــوروز 98 )

Mahan Air

تــور پــکن ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

13390000 تومان

16190000 تومان

13390000 تومان

13390000 تومان

9950000 تومان

پکن STD ROOM
نرخ اتاق دو تخته

13390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9950000 تومان

موقعیت مکانی
پکن
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران