فرداد پرواز

تور پوکت (ویژه نوروز)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
5090000 تومان 5520000 تومان 4950000 تومان 4790000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

5400000 تومان 6250000 تومان 4990000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

5490000 تومان 6290000 تومان 5400000 تومان 4990000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

5590000 تومان 6450000 تومان 5490000 تومان 4990000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

5620000 تومان 6490000 تومان 5490000 تومان 5050000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

5640000 تومان 6540000 تومان 5550000 تومان 5040000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

فردادپرواز
B.B
5690000 تومان 6690000 تومان 5590000 تومان 5040000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

5890000 تومان 7090000 تومان 5790000 تومان 5130000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

5990000 تومان 7190000 تومان 5890000 تومان 5190000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

6090000 تومان 7450000 تومان 5990000 تومان 5190000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

6390000 تومان 8050000 تومان 6190000 تومان 5290000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

6690000 تومان 8670000 تومان 6450000 تومان 5390000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

6090000 تومان 7290000 تومان 5890000 تومان 5190000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

6190000 تومان 7490000 تومان 5950000 تومان 5190000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

6290000 تومان 7850000 تومان 6190000 تومان 5250000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

6490000 تومان 8250000 تومان 6350000 تومان 5350000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

6590000 تومان 8200000 تومان 6450000 تومان 5350000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

6890000 تومان 9190000 تومان 6690000 تومان 5490000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

6990000 تومان 9290000 تومان 6790000 تومان 5890000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

7120000 تومان 9490000 تومان 6890000 تومان 5850000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

7090000 تومان 1090000 تومان 7120000 تومان 5690000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

7190000 تومان 10190000 تومان 7190000 تومان 5690000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

7690000 تومان 10800000 تومان 7290000 تومان 5790000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

8690000 تومان 12700000 تومان 8290000 تومان 6190000 تومان

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5520000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4950000 تومان
کودک بدون تخت
4790000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5400000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6250000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4990000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6290000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5400000 تومان
کودک بدون تخت
4990000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6450000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5490000 تومان
کودک بدون تخت
4990000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5490000 تومان
کودک بدون تخت
5050000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5640000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6540000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5550000 تومان
کودک بدون تخت
5040000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5590000 تومان
کودک بدون تخت
5040000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5790000 تومان
کودک بدون تخت
5130000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7190000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5890000 تومان
کودک بدون تخت
5190000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7450000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5990000 تومان
کودک بدون تخت
5190000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8050000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6190000 تومان
کودک بدون تخت
5290000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8670000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6450000 تومان
کودک بدون تخت
5390000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7290000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5890000 تومان
کودک بدون تخت
5190000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7490000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5950000 تومان
کودک بدون تخت
5190000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7850000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6190000 تومان
کودک بدون تخت
5250000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8250000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6350000 تومان
کودک بدون تخت
5350000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6450000 تومان
کودک بدون تخت
5350000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9190000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6690000 تومان
کودک بدون تخت
5490000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9290000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6790000 تومان
کودک بدون تخت
5890000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7120000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9490000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6890000 تومان
کودک بدون تخت
5850000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1090000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
7120000 تومان
کودک بدون تخت
5690000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10190000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
7190000 تومان
کودک بدون تخت
5690000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10800000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
7290000 تومان
کودک بدون تخت
5790000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12700000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
8290000 تومان
کودک بدون تخت
6190000 تومان
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور پوکت (ویژه نوروز),
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:1 فروردین ماه,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,راهنما فرودگاه,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,سیم کارت,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :50900000ریال,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:پوکت,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • نکات ضروری :
  2.پرداخت 60%کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست .
  3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج بعهده مسافر و تاریخ اعتبار آن بعهده آژانس همکار میباشد .
  4.تحویل مدارک ویزا در زمان و تاریخ اعلام شده بصورت کامل الزامیست .
  مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا:
  اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار,2 قطعه عکس 4*3(رنگی,تمام رخ ,زمینه سفید و متفاوت با عکس پاسپورت),پرینت گردش حساب(2 ماه اخیر مبلغ حداقل 40/000/000 ریال به ازای هر نفر),کپی شناسنامه صفحه اول (در صورت وجود توضیحات کپی صفحه مربوطه), کپی کارت ملی (به صورت پشت و رو) و تکمیل فرم مشخصات فردی
  خدمات تورشامل:بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان–7 شب اقامت در هتل با صبحانه – ویزای توریستی- ترانسفر فرودگاهی-بیمه نامه مسافرتی- راهنمای فارسی زبان