فرداد پرواز

تور پاتایا

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4,390,000 تومان 5,270,000 تومان 4,390,000 تومان 4,330,000 تومان 3,920,000 تومان پاتایا

STD ROOM

4,450,000 تومان 5,590,000 تومان 4,450,000 تومان 4,300,000 تومان 3,790,000 تومان پاتایا

STD ROOM

4,470,000 تومان 5,140,000 تومان 4,470,000 تومان 4,170,000 تومان 3,790,000 تومان پاتایا

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
5,050,000 تومان 6,280,000 تومان 5,050,000 تومان 4,750,000 تومان 3,790,000 تومان پاتایا

STD ROOM

5,590,000 تومان 7,590,000 تومان 5,590,000 تومان 5,340,000 تومان 3,790,000 تومان پاتایا

STD ROOM

7,250,000 تومان 1,080,000 تومان 7,250,000 تومان 7,080,000 تومان 3,790,000 تومان پاتایا

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4,390,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5,270,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4,390,000 تومان
کودک با تخت
4,330,000 تومان
کودک بدون تخت
3,920,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4,450,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5,590,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4,450,000 تومان
کودک با تخت
4,300,000 تومان
کودک بدون تخت
3,790,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4,470,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5,140,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4,470,000 تومان
کودک با تخت
4,170,000 تومان
کودک بدون تخت
3,790,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5,050,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6,280,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5,050,000 تومان
کودک با تخت
4,750,000 تومان
کودک بدون تخت
3,790,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5,590,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7,590,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5,590,000 تومان
کودک با تخت
5,340,000 تومان
کودک بدون تخت
3,790,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7,250,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1,080,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7,250,000 تومان
کودک با تخت
7,080,000 تومان
کودک بدون تخت
3,790,000 تومان
توضیحات
STD ROOM