فرداد پرواز

تور پاتایا با پرواز قشم ایر

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
38800000 تومان 41800000 تومان 38800000 تومان 38000000 تومان 37000000 تومان

فردادپرواز
B.B
39200000 تومان 42800000 تومان 39200000 تومان 38300000 تومان 37200000 تومان

39400000 تومان 43600000 تومان 39400000 تومان 38600000 تومان 37600000 تومان

39700000 تومان 43900000 تومان 39700000 تومان 38700000 تومان 37400000 تومان

39700000 تومان 43900000 تومان 39700000 تومان 38700000 تومان 37400000 تومان

فردادپرواز
B.B
41400000 تومان 47300000 تومان 41400000 تومان 40000000 تومان 38200000 تومان

فردادپرواز
B.B
42000000 تومان 48500000 تومان 42000000 تومان 40400000 تومان 38500000 تومان

42800000 تومان 50000000 تومان 42800000 تومان 41000000 تومان 38800000 تومان

42800000 تومان 50000000 تومان 42800000 تومان 41000000 تومان 38800000 تومان

فردادپرواز
B.B
42800000 تومان 50000000 تومان 42800000 تومان 41000000 تومان 38800000 تومان

42800000 تومان 50000000 تومان 42800000 تومان 41000000 تومان 38800000 تومان

42800000 تومان 50000000 تومان 42800000 تومان 41000000 تومان 38800000 تومان

فردادپرواز
B.B
42800000 تومان 50000000 تومان 42800000 تومان 41000000 تومان 38800000 تومان

42800000 تومان 50000000 تومان 42800000 تومان 41000000 تومان 38800000 تومان

43900000 تومان 52200000 تومان 43900000 تومان 41700000 تومان 39200000 تومان

43900000 تومان 52200000 تومان 43900000 تومان 41700000 تومان 39200000 تومان

47700000 تومان 59900000 تومان 47700000 تومان 44700000 تومان 41000000 تومان

فردادپرواز
B.B
48000000 تومان 60200000 تومان 48000000 تومان 45000000 تومان 41300000 تومان

فردادپرواز
B.B
48000000 تومان 60200000 تومان 48000000 تومان 45000000 تومان 41300000 تومان

48500000 تومان 61400000 تومان 48500000 تومان 45300000 تومان 41400000 تومان

56400000 تومان 77300000 تومان 56400000 تومان 51300000 تومان 45000000 تومان

فردادپرواز
B.B
58000000 تومان 80400000 تومان 58000000 تومان 52400000 تومان 45600000 تومان

درجه هتل درجه هتل
خدمات

O.R

نرخ اتاق 2 تخته
38800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
41800000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
38800000 تومان
کودک با تخت
38000000 تومان
کودک بدون تخت
37000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
39200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
42800000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
39200000 تومان
کودک با تخت
38300000 تومان
کودک بدون تخت
37200000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
39400000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
43600000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
39400000 تومان
کودک با تخت
38600000 تومان
کودک بدون تخت
37600000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
39700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
43900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
39700000 تومان
کودک با تخت
38700000 تومان
کودک بدون تخت
37400000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
39700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
43900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
39700000 تومان
کودک با تخت
38700000 تومان
کودک بدون تخت
37400000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
41400000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
47300000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
41400000 تومان
کودک با تخت
40000000 تومان
کودک بدون تخت
38200000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
42000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
48500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
42000000 تومان
کودک با تخت
40400000 تومان
کودک بدون تخت
38500000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
42800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
50000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
42800000 تومان
کودک با تخت
41000000 تومان
کودک بدون تخت
38800000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
42800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
50000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
42800000 تومان
کودک با تخت
41000000 تومان
کودک بدون تخت
38800000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
42800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
50000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
42800000 تومان
کودک با تخت
41000000 تومان
کودک بدون تخت
38800000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
42800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
50000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
42800000 تومان
کودک با تخت
41000000 تومان
کودک بدون تخت
38800000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
42800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
50000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
42800000 تومان
کودک با تخت
41000000 تومان
کودک بدون تخت
38800000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
42800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
50000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
42800000 تومان
کودک با تخت
41000000 تومان
کودک بدون تخت
38800000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
42800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
50000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
42800000 تومان
کودک با تخت
41000000 تومان
کودک بدون تخت
38800000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
43900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
52200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
43900000 تومان
کودک با تخت
41700000 تومان
کودک بدون تخت
39200000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
43900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
52200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
43900000 تومان
کودک با تخت
41700000 تومان
کودک بدون تخت
39200000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
47700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
59900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
47700000 تومان
کودک با تخت
44700000 تومان
کودک بدون تخت
41000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
48000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
60200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
48000000 تومان
کودک با تخت
45000000 تومان
کودک بدون تخت
41300000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
48000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
60200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
48000000 تومان
کودک با تخت
45000000 تومان
کودک بدون تخت
41300000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
48500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
61400000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
48500000 تومان
کودک با تخت
45300000 تومان
کودک بدون تخت
41400000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
56400000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
77300000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
56400000 تومان
کودک با تخت
51300000 تومان
کودک بدون تخت
45000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
58000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
80400000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
58000000 تومان
کودک با تخت
52400000 تومان
کودک بدون تخت
45600000 تومان
توضیحات