لیست تور ویتنام

,3 شب هانوی+1 شب خلیج هالونگ +3 شب هوشی مین
شروع قیمت :,625 دلار
ایرلاین :Oman Air
, 3شب هوشی مین+3شب ناترنگ+2شب هانوی+1 شب خلیج هالونگ
شروع قیمت :,810 دلار
ایرلاین :Oman Air