تــور گــوا ( نــوروز 98 )

Meraj Airlines

تــور گــوا ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ALOR GRANDE HOLIDAY
2safar
B.B

7490000 تومان

9120000 تومان

7490000 تومان

7020000 تومان

6190000 تومان

NORTH STD ROOM
CAMELOT BEACH
2safar
B.B

7890000 تومان

9610000 تومان

7890000 تومان

7240000 تومان

6190000 تومان

NORTH SEA VIEW
ORRITEL VILLAGE
2safar
B.B

8190000 تومان

10190000 تومان

8190000 تومان

7270000 تومان

6190000 تومان

NORTH STD ROOM
NAGOA GRANDE
2safar
B.B

8570000 تومان

10920000 تومان

8570000 تومان

7640000 تومان

6190000 تومان

NORTH STD ROOM
SUN VILLAGE
2safar
B.B

9070000 تومان

11290000 تومان

9070000 تومان

7970000 تومان

6190000 تومان

NORTH STD ROOM
RIO BOUTIQUE
2safar
B.B

9190000 تومان

11620000 تومان

9190000 تومان

8120000 تومان

6190000 تومان

NORTH STD ROOM
SANDALWOOD BEACH COMPACT
2safar
B.B

9190000 تومان

12990000 تومان

9190000 تومان

6190000 تومان

CENTRAL STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9120000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9610000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10920000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9070000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9070000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11620000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران