تــور دهلــی - آگــرا - جیپــور ( نــوروز 98 )

Oman Air

تــور دهلــی - آگــرا - جیپــور ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

10990000 تومان

14900000 تومان

10990000 تومان

8990000 تومان

7200000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7200000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران