تــور بانکــوک - پــوکــت ( نــوروز 98 )

Mahan Air

تــور بانکــوک - پــوکــت ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
A2 BANGKOK
2safar
B.B
PATONG HOLIDAY
2safar
B.B

8990000 تومان

9800000 تومان

8990000 تومان

8910000 تومان

8510000 تومان

بانکوک - پوکت STD ROOM

9090000 تومان

10000000 تومان

9090000 تومان

9000000 تومان

8560000 تومان

بانکوک - پوکت STD ROOM

9210000 تومان

10220000 تومان

9210000 تومان

8600000 تومان

بانکوک - پوکت STD ROOM

10270000 تومان

12550000 تومان

10270000 تومان

10160000 تومان

9060000 تومان

بانکوک - پوکت STD ROOM

10650000 تومان

13110000 تومان

10650000 تومان

10400000 تومان

9170000 تومان

بانکوک - پوکت STD ROOM

10780000 تومان

13390000 تومان

10780000 تومان

10530000 تومان

9330000 تومان

بانکوک - پوکت STD ROOM

10780000 تومان

13480000 تومان

10780000 تومان

10530000 تومان

9230000 تومان

بانکوک - پوکت STD ROOM

11400000 تومان

14610000 تومان

11400000 تومان

11090000 تومان

9470000 تومان

بانکوک - پوکت STD ROOM

12430000 تومان

16680000 تومان

12430000 تومان

12020000 تومان

9890000 تومان

بانکوک - پوکت STD ROOM

12480000 تومان

16770000 تومان

12480000 تومان

12050000 تومان

9910000 تومان

بانکوک - پوکت STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8510000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8560000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9210000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10220000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9210000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8600000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12550000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10270000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9060000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13110000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9170000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9330000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13480000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9230000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14610000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9470000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12430000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16680000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9890000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16770000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9910000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پوکت
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران