تــور ماکــائـو ( نــوروز 98 )

Oman Air

تــور ماکــائـو ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

16900000 تومان

23490000 تومان

16900000 تومان

16300000 تومان

13500000 تومان

ماکائو نوزاد : 2.500.000

16900000 تومان

23490000 تومان

16900000 تومان

16300000 تومان

13500000 تومان

ماکائو نوزاد : 2.500.000

16900000 تومان

23490000 تومان

16900000 تومان

16300000 تومان

13500000 تومان

ماکائو نوزاد : 2.500.000
MGM COTAI
2safar
B.B

21300000 تومان

31300000 تومان

21300000 تومان

16900000 تومان

13700000 تومان

ماکائو نوزاد : 3.200.000

23500000 تومان

33900000 تومان

23500000 تومان

22500000 تومان

13900000 تومان

ماکائو نوزاد : 3.500.000
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13500000 تومان

موقعیت مکانی
ماکائو
توضیحات
نوزاد : 2.500.000
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13500000 تومان

موقعیت مکانی
ماکائو
توضیحات
نوزاد : 2.500.000
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13500000 تومان

موقعیت مکانی
ماکائو
توضیحات
نوزاد : 2.500.000
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

21300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

31300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

21300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13700000 تومان

موقعیت مکانی
ماکائو
توضیحات
نوزاد : 3.200.000
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

23500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

33900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

23500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13900000 تومان

موقعیت مکانی
ماکائو
توضیحات
نوزاد : 3.500.000

دیدگاه مسافران