تــور مــانیــلا - پــالــاوان ( نــوروز 98 )

Emirates Airlines

تــور مــانیــلا - پــالــاوان ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
BERJAYA HOTEL
2safar
B.B
ASTURIAS HOTEL
2safar
B.B

14990000 تومان

17900000 تومان

14990000 تومان

13700000 تومان

11500000 تومان

مانیلا - جزیره پالاوان DELUXE - SUPERIOR
IM HOTEL
2safar
B.B
BEST WESTERN THE IVY
2safar
B.B

16900000 تومان

20900000 تومان

16900000 تومان

14900000 تومان

12500000 تومان

مانیلا - جزیره پالاوان CLASSIC - DELUXE
DUSIT THANI MANILA
2safar
B.B
SHERIDAN BEACH RESORT
2safar
B.B

19300000 تومان

25500000 تومان

19300000 تومان

17900000 تومان

12900000 تومان

مانیلا - جزیره پالاوان DUSIT - SUPERIOR
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11500000 تومان

موقعیت مکانی
مانیلا - جزیره پالاوان
توضیحات
DELUXE - SUPERIOR
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12500000 تومان

موقعیت مکانی
مانیلا - جزیره پالاوان
توضیحات
CLASSIC - DELUXE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

19300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

19300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12900000 تومان

موقعیت مکانی
مانیلا - جزیره پالاوان
توضیحات
DUSIT - SUPERIOR

دیدگاه مسافران