تــور مــانیــلا ( نــوروز 98 )

Qatar Airways

تــور مــانیــلا ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

13500000 تومان

15900000 تومان

13500000 تومان

11900000 تومان

10900000 تومان

مانیلا DELUX
IM HOTEL
2safar
B.B

15600000 تومان

19400000 تومان

15600000 تومان

13900000 تومان

11200000 تومان

مانیلا CLASSIC STUDIO

16500000 تومان

21900000 تومان

16500000 تومان

14500000 تومان

11700000 تومان

مانیلا DUSIT
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10900000 تومان

موقعیت مکانی
مانیلا
توضیحات
DELUX
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

15600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11200000 تومان

موقعیت مکانی
مانیلا
توضیحات
CLASSIC STUDIO
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11700000 تومان

موقعیت مکانی
مانیلا
توضیحات
DUSIT

دیدگاه مسافران