تــور مــالزی - نــوروز 98

Mahan Air

تــور مــالزی - نــوروز 98

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

5850000 تومان

7250000 تومان

5850000 تومان

5750000 تومان

4850000 تومان

STD ROOM

5870000 تومان

7270000 تومان

5870000 تومان

5770000 تومان

4850000 تومان

STD ROOM

6100000 تومان

7490000 تومان

6100000 تومان

5870000 تومان

4850000 تومان

STD ROOM

6500000 تومان

8350000 تومان

6500000 تومان

6290000 تومان

4850000 تومان

STD ROOM

6520000 تومان

8370000 تومان

6520000 تومان

6390000 تومان

4850000 تومان

STD ROOM

6550000 تومان

8390000 تومان

6550000 تومان

6400000 تومان

4850000 تومان

STD ROOM

6900000 تومان

9170000 تومان

6900000 تومان

6800000 تومان

4850000 تومان

STD ROOM

6950000 تومان

9220000 تومان

6950000 تومان

6850000 تومان

4850000 تومان

STD ROOM

7400000 تومان

10130000 تومان

7400000 تومان

4850000 تومان

STD ROOM

7550000 تومان

10390000 تومان

7550000 تومان

7350000 تومان

4850000 تومان

STD ROOM

7650000 تومان

10620000 تومان

7650000 تومان

7520000 تومان

4850000 تومان

STD ROOM

7800000 تومان

10950000 تومان

7800000 تومان

7680000 تومان

4850000 تومان

STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7270000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8370000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9170000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9220000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10130000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10620000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران