فرداد پرواز

تور مالزی | کوالالامپور (نوروز 98)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
7830000 تومان 9060000 تومان 7830000 تومان 6160000 تومان 5550000 تومان کوالالامپور

STD Room

7980000 تومان 9190000 تومان 7980000 تومان 6230000 تومان 5820000 تومان کوالالامپور

STD Room

7980000 تومان 9190000 تومان 7980000 تومان 6230000 تومان 5820000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

8770000 تومان 10300000 تومان 8770000 تومان 6560000 تومان 5960000 تومان کوالالامپور

STD Room

8910000 تومان 10960000 تومان 8910000 تومان 7100000 تومان 6170000 تومان کوالالامپور

STD Room

9120000 تومان 11350000 تومان 9120000 تومان 7310000 تومان 6250000 تومان کوالالامپور

STD Room

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7830000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9060000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7830000 تومان
کودک با تخت
6160000 تومان
کودک بدون تخت
5550000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9190000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7980000 تومان
کودک با تخت
6230000 تومان
کودک بدون تخت
5820000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9190000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7980000 تومان
کودک با تخت
6230000 تومان
کودک بدون تخت
5820000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8770000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10300000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
8770000 تومان
کودک با تخت
6560000 تومان
کودک بدون تخت
5960000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8910000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10960000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
8910000 تومان
کودک با تخت
7100000 تومان
کودک بدون تخت
6170000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9120000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11350000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
9120000 تومان
کودک با تخت
7310000 تومان
کودک بدون تخت
6250000 تومان
توضیحات
STD Room