فرداد پرواز

تور مالزی ( کوالالامپور )

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
3925000 تومان 5850000 تومان 3925000 تومان 3670000 تومان 2840000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

4420000 تومان 6330000 تومان 4420000 تومان 3920000 تومان 2910000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

4575000 تومان 6730000 تومان 4575000 تومان 4110000 تومان 2910000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

4600000 تومان 6730000 تومان 4600000 تومان 4130000 تومان 2910000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

4860000 تومان 7290000 تومان 4860000 تومان 4420000 تومان 2980000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

4870000 تومان 7210000 تومان 4870000 تومان 4470000 تومان 2980000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

4990000 تومان 7730000 تومان 4990000 تومان 4610000 تومان 3030000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

5200000 تومان 7930000 تومان 5200000 تومان 4730000 تومان 3050000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

5330000 تومان 8240000 تومان 5330000 تومان 4930000 تومان 3060000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

5495000 تومان 8490000 تومان 5495000 تومان 5060000 تومان 3130000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

5640000 تومان 8790000 تومان 5640000 تومان 5230000 تومان 3150000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

5730000 تومان 8870000 تومان 5730000 تومان 5340000 تومان 3170000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

6090000 تومان 9420000 تومان 6090000 تومان 3280000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

6380000 تومان 10220000 تومان 6380000 تومان 5910000 تومان 3300000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

6440000 تومان 10240000 تومان 6440000 تومان 6050000 تومان 3300000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
6440000 تومان 10240000 تومان 6440000 تومان 6050000 تومان 3300000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

6580000 تومان 10510000 تومان 6580000 تومان 6150000 تومان 3320000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

7020000 تومان 11330000 تومان 7020000 تومان 6570000 تومان 3370000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

7230000 تومان 11730000 تومان 7230000 تومان 6770000 تومان 3460000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

8840000 تومان 14830000 تومان 8840000 تومان 8280000 تومان 3670000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

9020000 تومان 15080000 تومان 9020000 تومان 3760000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3925000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5850000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3925000 تومان
کودک با تخت
3670000 تومان
کودک بدون تخت
2840000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4420000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6330000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4420000 تومان
کودک با تخت
3920000 تومان
کودک بدون تخت
2910000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4575000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6730000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4575000 تومان
کودک با تخت
4110000 تومان
کودک بدون تخت
2910000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6730000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4600000 تومان
کودک با تخت
4130000 تومان
کودک بدون تخت
2910000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4860000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7290000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4860000 تومان
کودک با تخت
4420000 تومان
کودک بدون تخت
2980000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7210000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4870000 تومان
کودک با تخت
4470000 تومان
کودک بدون تخت
2980000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7730000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4990000 تومان
کودک با تخت
4610000 تومان
کودک بدون تخت
3030000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7930000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5200000 تومان
کودک با تخت
4730000 تومان
کودک بدون تخت
3050000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5330000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8240000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5330000 تومان
کودک با تخت
4930000 تومان
کودک بدون تخت
3060000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8490000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5495000 تومان
کودک با تخت
5060000 تومان
کودک بدون تخت
3130000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5640000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8790000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5640000 تومان
کودک با تخت
5230000 تومان
کودک بدون تخت
3150000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5730000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8870000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5730000 تومان
کودک با تخت
5340000 تومان
کودک بدون تخت
3170000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9420000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6090000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
3280000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6380000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10220000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6380000 تومان
کودک با تخت
5910000 تومان
کودک بدون تخت
3300000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6440000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10240000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6440000 تومان
کودک با تخت
6050000 تومان
کودک بدون تخت
3300000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6440000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10240000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6440000 تومان
کودک با تخت
6050000 تومان
کودک بدون تخت
3300000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6580000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10510000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6580000 تومان
کودک با تخت
6150000 تومان
کودک بدون تخت
3320000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7020000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11330000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7020000 تومان
کودک با تخت
6570000 تومان
کودک بدون تخت
3370000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11730000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7230000 تومان
کودک با تخت
6770000 تومان
کودک بدون تخت
3460000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
14830000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
8840000 تومان
کودک با تخت
8280000 تومان
کودک بدون تخت
3670000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9020000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
15080000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
9020000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
3760000 تومان
توضیحات
STD ROOM
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور مالزی ( کوالالامپور ),
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:ویژه آبان ماه,
  خدمات:صبحانه,سیم کارت,ترانسفر فرودگاهی,گشت شهری با نهار,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :3925000تومان,
  کشور مقصد:مالزی,
  شهر مقصد:کوالالامپور,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • خدمات سفر کوالالامپور را بدانید :
  بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان، اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان ، یک گشت شهری در کوالا با نهار ،سیم کارت
  مدارک اخذ ویزا را برای سفر به کوالالامپور آماده کنید :
  تصویر پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  توضیحات :
  1- نرخ کودک زیر 2 سال، 530000 تومان می باشد.
  2- پرداخت 60% کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست.
  3- قیمت بلیط بر اساس پایین ترین نرخ پروازی می باشد لطفا قبل از رزرو با کانتر فروش تماس حاصل فرمائید.
  4- در صورت افزایش نرخ ارز تا 5% ما به التفاوت آن اخذ می گردد.
  5- پرواز و هتل چارتر می باشد و غیرقابل استرداد و کنسلی می باشد.
  6- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکار بوده و آژانس فرداد پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت ندارد.
  7- بیمه برای مسافرین بالای 60 سال اجباری است.