فرداد پرواز

تور کوالالامپور (6شب)-ویژه نوروز

Air Asia
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
B.B
3890000 تومان 4790000 تومان 3790000 تومان 3690000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

4350000 تومان 4790000 تومان 4350000 تومان 4220000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

فردادپرواز
B.B
4450000 تومان 4840000 تومان 4390000 تومان 4290000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

فردادپرواز
B.B
4490000 تومان 4990000 تومان 4420000 تومان 4330000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

فردادپرواز
B.B
4530000 تومان 5090000 تومان 4410000 تومان 4340000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

4590000 تومان 5350000 تومان 4560000 تومان 4390000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

4590000 تومان 5290000 تومان 4530000 تومان 4320000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

4630000 تومان 5350000 تومان 4570000 تومان 4360000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

4670000 تومان 5390000 تومان 4610000 تومان 4390000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

4750000 تومان 5590000 تومان 4690000 تومان 4390000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

فردادپرواز
B.B
4780000 تومان 5630000 تومان 4710000 تومان 4440000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

فردادپرواز
B.B
4830000 تومان 5690000 تومان 4740000 تومان 4460000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

فردادپرواز
B.B
4850000 تومان 5730000 تومان 4760000 تومان 4460000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

فردادپرواز
B.B
4890000 تومان 5790000 تومان 4790000 تومان 4440000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

4950000 تومان 5990000 تومان 4840000 تومان 4640000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

فردادپرواز
B.B
4990000 تومان 6090000 تومان 4890000 تومان 4480000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

5090000 تومان 6190000 تومان 4950000 تومان 4490000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

5190000 تومان 6490000 تومان 5090000 تومان 4590000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

4750000 تومان 5590000 تومان 4690000 تومان 4390000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

4980000 تومان 5890000 تومان 4840000 تومان 4450000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

5090000 تومان 6100000 تومان 4950000 تومان 4450000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

5150000 تومان 6390000 تومان 5050000 تومان 4500000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

5190000 تومان 6490000 تومان 5050000 تومان 4500000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

فردادپرواز
B.B
5290000 تومان 6590000 تومان 5150000 تومان 4550000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

5330000 تومان 6690000 تومان 5190000 تومان 4550000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

فردادپرواز
B.B
5390000 تومان 6890000 تومان 5290000 تومان 4600000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

5550000 تومان 7100000 تومان 5390000 تومان 4650000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

6100000 تومان 8150000 تومان 5890000 تومان 4850000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

6490000 تومان 8900000 تومان 6190000 تومان 5000000 تومان

ویژه 2 فروردین 97

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4790000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3790000 تومان
کودک بدون تخت
3690000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4790000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4350000 تومان
کودک بدون تخت
4220000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4840000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4390000 تومان
کودک بدون تخت
4290000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4420000 تومان
کودک بدون تخت
4330000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5090000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4410000 تومان
کودک بدون تخت
4340000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5350000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4560000 تومان
کودک بدون تخت
4390000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4530000 تومان
کودک بدون تخت
4320000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4630000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5350000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4570000 تومان
کودک بدون تخت
4360000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5390000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4610000 تومان
کودک بدون تخت
4390000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5590000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4690000 تومان
کودک بدون تخت
4390000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4780000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5630000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4710000 تومان
کودک بدون تخت
4440000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4830000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4740000 تومان
کودک بدون تخت
4460000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5730000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4760000 تومان
کودک بدون تخت
4460000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5790000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4790000 تومان
کودک بدون تخت
4440000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4840000 تومان
کودک بدون تخت
4640000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4890000 تومان
کودک بدون تخت
4480000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6190000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4950000 تومان
کودک بدون تخت
4490000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5090000 تومان
کودک بدون تخت
4590000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5590000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4690000 تومان
کودک بدون تخت
4390000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4840000 تومان
کودک بدون تخت
4450000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6100000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4950000 تومان
کودک بدون تخت
4450000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5050000 تومان
کودک بدون تخت
4500000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5050000 تومان
کودک بدون تخت
4500000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6590000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5150000 تومان
کودک بدون تخت
4550000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5330000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5190000 تومان
کودک بدون تخت
4550000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5290000 تومان
کودک بدون تخت
4600000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7100000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5390000 تومان
کودک بدون تخت
4650000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8150000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5890000 تومان
کودک بدون تخت
4850000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6190000 تومان
کودک بدون تخت
5000000 تومان
توضیحات
ویژه 2 فروردین 97
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور کوالالامپور (6شب)-ویژه نوروز,
  مدت اقامت:6 شب و 7 روز,
  تاریخ اعتبار:29 اسفند,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,سیم کارت,ترانسفر فرودگاهی,گشت شهری با نهار,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :38900000ریال,
  کشور مقصد:مالزی,
  شهر مقصد:کوالالامپور,
  خط هوایی:Air Asia,
 • توضیحات :
  1. هزینه نوزاد 790/000 تومان می باشد .
  2. مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکار بوده و آژانس فرداد پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت ندارد .
  3. در صورت افزایش نرخ ارز تا 5% ما به التفاوت آن اخذ می گردد.
  4. قبل از رزرو با قسمت فروش تماس حاصل فرمائید یا از طریق سیستم رزرواسیون آنلاین Fardadtour.com نسبت به مشاهده نرخ ها اقدام فرمائید.
  5. پرداخت 60%کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست .
  6. پرواز و هتل چارتر می باشد و غیرقابل استرداد و کنسلی می باشد .