تــور مــالدیــو ( نــوروز 98 )

Emirates Airlines

تــور مــالدیــو ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

21900000 تومان

28500000 تومان

21900000 تومان

16900000 تومان

10900000 تومان

مالدیو گشت رایگان

22500000 تومان

31500000 تومان

22500000 تومان

18900000 تومان

14900000 تومان

مالدیو گشت رایگان - شام رمانتیک کنار ساحل

23900000 تومان

32500000 تومان

23900000 تومان

21500000 تومان

15500000 تومان

مالدیو گشت رایگان ماهیگیری

23500000 تومان

33500000 تومان

23500000 تومان

20900000 تومان

15500000 تومان

مالدیو گشت کروز تماشای دلفین ها

25900000 تومان

37500000 تومان

25900000 تومان

22900000 تومان

15500000 تومان

مالدیو گشت کروز تماشای دلفین ها
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

21900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

21900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10900000 تومان

موقعیت مکانی
مالدیو
توضیحات
گشت رایگان
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

22500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

31500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

22500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14900000 تومان

موقعیت مکانی
مالدیو
توضیحات
گشت رایگان - شام رمانتیک کنار ساحل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

23900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

23900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15500000 تومان

موقعیت مکانی
مالدیو
توضیحات
گشت رایگان ماهیگیری
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

23500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

33500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

23500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15500000 تومان

موقعیت مکانی
مالدیو
توضیحات
گشت کروز تماشای دلفین ها
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

25900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

37500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

25900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15500000 تومان

موقعیت مکانی
مالدیو
توضیحات
گشت کروز تماشای دلفین ها

دیدگاه مسافران