هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
5090000 تومان 6790000 تومان 5260000 تومان 3740000 تومان 2490000 تومان دهلی-آگرا-جیپور

STD ROOM

5790000 تومان 7790000 تومان 5790000 تومان 3890000 تومان 2490000 تومان دهلی-آگرا-جیپور

STD ROOM

6510000 تومان 9690000 تومان 6510000 تومان 4190000 تومان 2490000 تومان دهلی-آگرا-جیپور

STD ROOM

6590000 تومان 9990000 تومان 6590000 تومان 4290000 تومان 2490000 تومان دهلی-آگرا-جیپور

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6790000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5260000 تومان
کودک با تخت
3740000 تومان
کودک بدون تخت
2490000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7790000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5790000 تومان
کودک با تخت
3890000 تومان
کودک بدون تخت
2490000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6510000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9690000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6510000 تومان
کودک با تخت
4190000 تومان
کودک بدون تخت
2490000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6590000 تومان
کودک با تخت
4290000 تومان
کودک بدون تخت
2490000 تومان
توضیحات
STD ROOM
  • در حال حاضر اطلاعاتی موجود نیست.