فرداد پرواز

تور دبی

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2975000 تومان 3715000 تومان 2975000 تومان 3020000 تومان 2260000 تومان دبی

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
3290000 تومان 4350000 تومان 3290000 تومان 3160000 تومان 2250000 تومان دبی

STD ROOM

3810000 تومان 5390000 تومان 3810000 تومان 2250000 تومان دبی

STD ROOM

4020000 تومان 5810000 تومان 4020000 تومان 4150000 تومان 2250000 تومان دبی

STD ROOM

4330000 تومان 6450000 تومان 4330000 تومان 3680000 تومان 2250000 تومان دبی

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2975000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3715000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2975000 تومان
کودک با تخت
3020000 تومان
کودک بدون تخت
2260000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4350000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3290000 تومان
کودک با تخت
3160000 تومان
کودک بدون تخت
2250000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3810000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5390000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3810000 تومان
کودک با تخت
2250000 تومان
کودک بدون تخت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4020000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5810000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4020000 تومان
کودک با تخت
4150000 تومان
کودک بدون تخت
2250000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4330000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6450000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4330000 تومان
کودک با تخت
3680000 تومان
کودک بدون تخت
2250000 تومان
توضیحات
STD ROOM