تــور گــرجستــان ( نــوروز 98 )

Qeshm Airlines

تــور گــرجستــان ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2370000 تومان

2790000 تومان

2370000 تومان

2350000 تومان

1990000 تومان

تفلیس STD ROOM

2590000 تومان

3190000 تومان

2590000 تومان

2500000 تومان

1990000 تومان

تفلیس STD ROOM

2590000 تومان

3190000 تومان

2590000 تومان

2500000 تومان

1990000 تومان

تفلیس STD ROOM

2990000 تومان

3990000 تومان

2990000 تومان

2990000 تومان

1990000 تومان

تفلیس STD ROOM

3150000 تومان

4300000 تومان

3150000 تومان

2390000 تومان

1990000 تومان

تفلیس STD ROOM

3490000 تومان

4950000 تومان

3490000 تومان

2500000 تومان

1990000 تومان

تفلیس STD ROOM

4070000 تومان

6190000 تومان

4070000 تومان

3290000 تومان

1990000 تومان

تفلیس STD ROOM

5390000 تومان

8750000 تومان

5390000 تومان

4350000 تومان

1990000 تومان

تفلیس STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2370000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2370000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4070000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4070000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران