فرداد پرواز

تور بانکوک پاتایا

Mahan Air
PDF
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4500000 تومان 4950000 تومان 4400000 تومان 4150000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

4650000 تومان 5200000 تومان 4500000 تومان 4200000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

4700000 تومان 5300000 تومان 4650000 تومان 4250000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

4800000 تومان 5600000 تومان 4750000 تومان 4350000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

4900000 تومان 5650000 تومان 4800000 تومان 4450000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5000000 تومان 5800000 تومان 4850000 تومان 4450000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5100000 تومان 5900000 تومان 4950000 تومان 4450000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5150000 تومان 6000000 تومان 4950000 تومان 4450000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5200000 تومان 6200000 تومان 5000000 تومان 4500000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5350000 تومان 6600000 تومان 5200000 تومان 4550000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5450000 تومان 6800000 تومان 5300000 تومان 4600000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5450000 تومان 6900000 تومان 5350000 تومان 4600000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5700000 تومان 7200000 تومان 5450000 تومان 4600000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5700000 تومان 7200000 تومان 5450000 تومان 4600000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5800000 تومان 7500000 تومان 5550000 تومان 4650000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5950000 تومان 7850000 تومان 5750000 تومان 4800000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

6200000 تومان 8200000 تومان 5950000 تومان 4850000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

6350000 تومان 8450000 تومان 6100000 تومان 4850000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4950000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4400000 تومان
کودک بدون تخت
4150000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4500000 تومان
کودک بدون تخت
4200000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5300000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4650000 تومان
کودک بدون تخت
4250000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5600000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4750000 تومان
کودک بدون تخت
4350000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5650000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4800000 تومان
کودک بدون تخت
4450000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5800000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4850000 تومان
کودک بدون تخت
4450000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4950000 تومان
کودک بدون تخت
4450000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4950000 تومان
کودک بدون تخت
4450000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5000000 تومان
کودک بدون تخت
4500000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6600000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5200000 تومان
کودک بدون تخت
4550000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6800000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5300000 تومان
کودک بدون تخت
4600000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5350000 تومان
کودک بدون تخت
4600000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5450000 تومان
کودک بدون تخت
4600000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5450000 تومان
کودک بدون تخت
4600000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5550000 تومان
کودک بدون تخت
4650000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7850000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5750000 تومان
کودک بدون تخت
4800000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5950000 تومان
کودک بدون تخت
4850000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8450000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6100000 تومان
کودک بدون تخت
4850000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور بانکوک پاتایا,
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:03 فروردین,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,سالخوردگان,افراد مجرد,جوانان,متخصصان,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,سیم کارت,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :45000000ریال,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:بانکوک,پاتایا,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • نکات ضروری :
  1.نرخ کودک زیر 2 سال 500/000 تومان میباشد.
  2.پرداخت 50%کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست .
  3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج بعهده مسافر و تاریخ اعتبار آن بعهده آژانس همکار میباشد وآژانس فردادپرواز مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  4. درصورت افزایش نرخ ارز بیش از 5 % مابه التفاوت درصورت عدم تسویه به نرخ پکیج در زمان تسویه افزوده می گردد .
  5.پکیج به صورت چارتر بوده ودر صورت انصراف سوخت کامل می باشد.
  6.کودک بدون تخت فاقد کمیسیون می باشد .
  7.تحویل مدارک ویزا در زمان و تاریخ اعلام شده بصورت کامل الزامیست .
  مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا :
  اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز – 2 قطعه عکس 4*3 ( کاملا جدید ،پشت زمینه سفید،بدون کلاه و عینک )– فرم مشخصات +واچر هتل - کپی شناسنامه صفحه اول و دوم – کپی کارت ملی – پرینت حساب بانکی یک ماهه با مهر و امضا و نام دارنده حساب به مبلغ 60/000/000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100/000/000 ریال الزامیست.
  خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان– 7 شب اقامت در هتل با صبحانه – ویزای توریستی- ترانسفر فرودگاهی- یک گشت نیم روزی شهری در بانکوک و یک گشت نیم روزی شهری در پاتایا -بیمه نامه مسافرتی- سیم کارت رایگان - راهنمای فارسی زبان