فرداد پرواز

تور بانکوک و پاتایا

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2090000 تومان 2499000 تومان 1869000 تومان 1495000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

2109000 تومان 2590000 تومان 1910000 تومان 1495000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

2150000 تومان 2650000 تومان 1929000 تومان 1495000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

2160000 تومان 2670000 تومان 1929000 تومان 1495000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

2190000 تومان 2690000 تومان 1950000 تومان 1495000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

2199000 تومان 2709000 تومان 1970000 تومان 1495000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

2299000 تومان 2950000 تومان 2070000 تومان 1595000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

2349000 تومان 2999000 تومان 2110000 تومان 1595000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

2409000 تومان 3140000 تومان 2110000 تومان 1595000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

2440000 تومان 3220000 تومان 2200000 تومان 1595000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

2490000 تومان 3260000 تومان 2219000 تومان 1595000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

2590000 تومان 3300000 تومان 2199000 تومان 1595000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

2545000 تومان 3395000 تومان 2199000 تومان 1595000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

2599000 تومان 3499000 تومان 2239000 تومان 1595000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

2690000 تومان 3555000 تومان 2289000 تومان 1645000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

2740000 تومان 3690000 تومان 2295000 تومان 1645000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

2890000 تومان 4090000 تومان 2490000 تومان 1745000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

2990000 تومان 4220000 تومان 2590000 تومان 1790000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

3090000 تومان 4390000 تومان 2650000 تومان 1790000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

3100000 تومان 4590000 تومان 2690000 تومان 1890000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

3390000 تومان 4890000 تومان 2890000 تومان 1950000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

3590000 تومان 5190000 تومان 2990000 تومان 1990000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

3690000 تومان 5590000 تومان 3150000 تومان 2050000 تومان

روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2499000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1869000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2109000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1910000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2650000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1929000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2670000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1929000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2690000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1950000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2199000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2709000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1970000 تومان
کودک بدون تخت
1495000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2299000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2950000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2070000 تومان
کودک بدون تخت
1595000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2349000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2999000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2110000 تومان
کودک بدون تخت
1595000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2409000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3140000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2110000 تومان
کودک بدون تخت
1595000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2440000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3220000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2200000 تومان
کودک بدون تخت
1595000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3260000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2219000 تومان
کودک بدون تخت
1595000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3300000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2199000 تومان
کودک بدون تخت
1595000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2545000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3395000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2199000 تومان
کودک بدون تخت
1595000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2599000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3499000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2239000 تومان
کودک بدون تخت
1595000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3555000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2289000 تومان
کودک بدون تخت
1645000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2740000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2295000 تومان
کودک بدون تخت
1645000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4090000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2490000 تومان
کودک بدون تخت
1745000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4220000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2590000 تومان
کودک بدون تخت
1790000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2650000 تومان
کودک بدون تخت
1790000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2690000 تومان
کودک بدون تخت
1890000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2890000 تومان
کودک بدون تخت
1950000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5190000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2990000 تومان
کودک بدون تخت
1990000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5590000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3150000 تومان
کودک بدون تخت
2050000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز : دوشنبه،سه شنبه،چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور بانکوک و پاتایا,
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:04 اسفند ماه,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,سالخوردگان,افراد مجرد,جوانان,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,راهنما فرودگاه,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,سیم کارت,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :20900000ریال,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:بانکوک,پاتایا,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • نکات ضروری :
  1.نرخ کودک زیر 2 سال 200/000 تومان میباشد.
  2.پرداخت 60%کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست .
  3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج بعهده مسافر و تاریخ اعتبار آن بعهده آژانس همکار میباشد وآژانس فردادپرواز مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  4. درصورت افزایش نرخ ارز بیش از 5 % مابه التفاوت درصورت عدم تسویه به نرخ پکیج در زمان تسویه افزوده می گردد .
  5.پکیج به صورت چارتر بوده ودر صورت انصراف سوخت کامل می باشد.
  6.کودک بدون تخت فاقد کمیسیون می باشد .
  7.تحویل مدارک ویزا در زمان و تاریخ اعلام شده بصورت کامل الزامیست .
  مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا :
  اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز – 2 قطعه عکس 4*3 ( کاملا جدید ،پشت زمینه سفید،بدون کلاه و عینک )– فرم مشخصات +واچر هتل - کپی شناسنامه صفحه اول و دوم – کپی کارت ملی – پرینت حساب بانکی یک ماهه با مهر و امضا و نام دارنده حساب به مبلغ 000/000/60 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100/000/000 ریال الزامیست.
  خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان– 7 شب اقامت در هتل با صبحانه – ویزای توریستی- ترانسفر فرودگاهی- یک گشت نیم روزی شهری در بانکوک و یک گشت نیم روزی شهری در پاتایا -بیمه نامه مسافرتی- سیم کارت رایگان - راهنمای فارسی زبان