فرداد پرواز

تور پوکت

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4950000 5800000 4800000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5450000 6100000 5350000 4900000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5480000 6150000 5380000 4950000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5490000 6180000 5390000 4950000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5490000 6300000 5390000 4950000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5750000 6750000 5550000 4950000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5800000 6850000 5550000 4950000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5800000 6850000 5550000 4950000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5800000 6900000 5550000 4950000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5850000 6990000 5570000 5050000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5990000 7300000 5750000 5100000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
5990000 7300000 5750000 5100000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
6199000 7650000 5950000 5090000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
6199000 7650000 5950000 5090000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
6199000 7650000 5950000 5150000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
6290000 7800000 5610000 5150000 Karon

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
6290000 7890000 6100000 5200000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
6290000 7900000 6100000 5200000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
6650000 8500000 6350000 5260000 Near Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
6850000 8800000 6450000 5300000 Karon

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
7100000 9450000 6850000 5450000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
7400000 10200000 7100000 5550000 Patong

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
7950000 11200000 7650000 5750000 Mai Khao

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
7950000 11400000 7750000 5750000 Karon

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
4950000
نرخ اتاق 1 تخته
5800000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4800000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5450000
نرخ اتاق 1 تخته
6100000
کودک با تخت
5350000
کودک بدون تخت
4900000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5480000
نرخ اتاق 1 تخته
6150000
کودک با تخت
5380000
کودک بدون تخت
4950000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5490000
نرخ اتاق 1 تخته
6180000
کودک با تخت
5390000
کودک بدون تخت
4950000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5490000
نرخ اتاق 1 تخته
6300000
کودک با تخت
5390000
کودک بدون تخت
4950000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5750000
نرخ اتاق 1 تخته
6750000
کودک با تخت
5550000
کودک بدون تخت
4950000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5800000
نرخ اتاق 1 تخته
6850000
کودک با تخت
5550000
کودک بدون تخت
4950000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5800000
نرخ اتاق 1 تخته
6850000
کودک با تخت
5550000
کودک بدون تخت
4950000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5800000
نرخ اتاق 1 تخته
6900000
کودک با تخت
5550000
کودک بدون تخت
4950000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5850000
نرخ اتاق 1 تخته
6990000
کودک با تخت
5570000
کودک بدون تخت
5050000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5990000
نرخ اتاق 1 تخته
7300000
کودک با تخت
5750000
کودک بدون تخت
5100000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
5990000
نرخ اتاق 1 تخته
7300000
کودک با تخت
5750000
کودک بدون تخت
5100000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
6199000
نرخ اتاق 1 تخته
7650000
کودک با تخت
5950000
کودک بدون تخت
5090000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
6199000
نرخ اتاق 1 تخته
7650000
کودک با تخت
5950000
کودک بدون تخت
5090000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
6199000
نرخ اتاق 1 تخته
7650000
کودک با تخت
5950000
کودک بدون تخت
5150000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
6290000
نرخ اتاق 1 تخته
7800000
کودک با تخت
5610000
کودک بدون تخت
5150000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
6290000
نرخ اتاق 1 تخته
7890000
کودک با تخت
6100000
کودک بدون تخت
5200000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
6290000
نرخ اتاق 1 تخته
7900000
کودک با تخت
6100000
کودک بدون تخت
5200000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
6650000
نرخ اتاق 1 تخته
8500000
کودک با تخت
6350000
کودک بدون تخت
5260000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
6850000
نرخ اتاق 1 تخته
8800000
کودک با تخت
6450000
کودک بدون تخت
5300000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
7100000
نرخ اتاق 1 تخته
9450000
کودک با تخت
6850000
کودک بدون تخت
5450000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
7400000
نرخ اتاق 1 تخته
10200000
کودک با تخت
7100000
کودک بدون تخت
5550000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
7950000
نرخ اتاق 1 تخته
11200000
کودک با تخت
7650000
کودک بدون تخت
5750000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته
7950000
نرخ اتاق 1 تخته
11400000
کودک با تخت
7750000
کودک بدون تخت
5750000
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور پوکت,
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:3 فروردین ماه,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,سالخوردگان,افراد مجرد,جوانان,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,راهنما فرودگاه,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,سیم کارت,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :49500000ریال,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:پوکت,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • نکات ضروری :
  1.نرخ کودک زیر 2 سال 700/000 تومان میباشد.
  2.پرداخت 50%کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست .
  3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج بعهده مسافر و تاریخ اعتبار آن بعهده آژانس همکار میباشد وآژانس فردادپرواز مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  4. درصورت افزایش نرخ ارز بیش از 5 % مابه التفاوت درصورت عدم تسویه به نرخ پکیج در زمان تسویه افزوده می گردد .
  5.پکیج به صورت چارتر بوده ودر صورت انصراف سوخت کامل می باشد.
  6.کودک بدون تخت فاقد کمیسیون می باشد .
  7.کمیسیون کودک با تخت نصف کمیسیون بزرگسال می باشد .
  7.تحویل مدارک ویزا در زمان و تاریخ اعلام شده بصورت کامل الزامیست .
  مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا :
  اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز – 2 قطعه عکس 4*3 ( کاملا جدید ،پشت زمینه سفید،بدون کلاه و عینک )– فرم مشخصات +واچر هتل - کپی شناسنامه صفحه اول و دوم – کپی کارت ملی – پرینت حساب بانکی یک ماهه با مهر و امضا و نام دارنده حساب به مبلغ 60/000/000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100/000/000 ریال الزامیست.
  خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان– 7 شب اقامت در هتل با صبحانه – ویزای توریستی- ترانسفر فرودگاهی- یک گشت نیم روزی شهری در بانکوک و یک گشت نیم روزی شهری در پوکت-بیمه نامه مسافرتی- سیم کارت رایگان - راهنمای فارسی زبان