فرداد پرواز

تور پوکت

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2628700 3030500 2600000 2456500 Patong Beach

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2657400 3018000 2628700 2456500 Patong Beach

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2686100 3059200 2657400 2485000 Patong Beach

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
فردادپرواز
B.B
2714800 3231400 2513900 Patong

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
فردادپرواز
B.B
2772200 3231400 2743500 2513900 Patong

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2772200 3346200 2743500 2542600 Patong

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2829600 3403600 2800900 2571300 Patong

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2944400 3661900 2915700 2600000 Patong Beach

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
فردادپرواز
B.B
2915700 3575800 2887000 2600000 Patong Beach

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
2973100 3633200 2944400 2600000 Patong/Patong Beach

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
3231400 4149800 3199700 2743500 Patong Beach

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
3432300 4609000 3403600 2829600 Kamala Beach

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
3489700 4666000 3461000 2829600 Kata Beach

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
3633200 5395000 3604500 2915700 Patong Beach

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
3891500 5470000 3862800 2944400 Patong

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
3920200 5584800 3059200 Patong Beach

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
4580300 6847600 4515600 3231400 Patong Beach

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
فردادپرواز
B.B
3432200 4609000 3403600 2829600 Patong Beach

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
3891500 5584800 3862800 3030500 Patong Beach

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
4408100 6618000 4379400 3260100 Kamala Beach

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
4809900 7306800 4781200 3432300 Chengtalay

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
5326500 8368700 5297800 3690600 Karon Beach

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته

روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2628700
نرخ اتاق 1 تخته
3030500
کودک با تخت
2600000
کودک بدون تخت
2456500
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2657400
نرخ اتاق 1 تخته
3018000
کودک با تخت
2628700
کودک بدون تخت
2456500
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2686100
نرخ اتاق 1 تخته
3059200
کودک با تخت
2657400
کودک بدون تخت
2485000
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2714800
نرخ اتاق 1 تخته
3231400
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2513900
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2772200
نرخ اتاق 1 تخته
3231400
کودک با تخت
2743500
کودک بدون تخت
2513900
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2772200
نرخ اتاق 1 تخته
3346200
کودک با تخت
2743500
کودک بدون تخت
2542600
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2829600
نرخ اتاق 1 تخته
3403600
کودک با تخت
2800900
کودک بدون تخت
2571300
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2944400
نرخ اتاق 1 تخته
3661900
کودک با تخت
2915700
کودک بدون تخت
2600000
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2915700
نرخ اتاق 1 تخته
3575800
کودک با تخت
2887000
کودک بدون تخت
2600000
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
2973100
نرخ اتاق 1 تخته
3633200
کودک با تخت
2944400
کودک بدون تخت
2600000
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
3231400
نرخ اتاق 1 تخته
4149800
کودک با تخت
3199700
کودک بدون تخت
2743500
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3432300
نرخ اتاق 1 تخته
4609000
کودک با تخت
3403600
کودک بدون تخت
2829600
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3489700
نرخ اتاق 1 تخته
4666000
کودک با تخت
3461000
کودک بدون تخت
2829600
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
3633200
نرخ اتاق 1 تخته
5395000
کودک با تخت
3604500
کودک بدون تخت
2915700
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3891500
نرخ اتاق 1 تخته
5470000
کودک با تخت
3862800
کودک بدون تخت
2944400
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3920200
نرخ اتاق 1 تخته
5584800
کودک با تخت
کودک بدون تخت
3059200
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
4580300
نرخ اتاق 1 تخته
6847600
کودک با تخت
4515600
کودک بدون تخت
3231400
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3432200
نرخ اتاق 1 تخته
4609000
کودک با تخت
3403600
کودک بدون تخت
2829600
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
3891500
نرخ اتاق 1 تخته
5584800
کودک با تخت
3862800
کودک بدون تخت
3030500
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4408100
نرخ اتاق 1 تخته
6618000
کودک با تخت
4379400
کودک بدون تخت
3260100
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4809900
نرخ اتاق 1 تخته
7306800
کودک با تخت
4781200
کودک بدون تخت
3432300
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
نرخ اتاق 2 تخته
5326500
نرخ اتاق 1 تخته
8368700
کودک با تخت
5297800
کودک بدون تخت
3690600
توضیحات
روز های حرکت : یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه هر هفته
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور پوکت,
  روزهای رفت:چهارشنبه,پنجشنبه,جمعه,یکشنبه,
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:30 آبان ماه,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,سالخوردگان,افراد مجرد,جوانان,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,راهنما فرودگاه,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,سیم کارت,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :26287000ریال,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:پوکت,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • نکات ضروری :
  1.نرخ کودک زیر 2 سال 800/000 تومان میباشد.
  2.پرداخت 60%کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست .
  3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج بعهده مسافر و تاریخ اعتبار آن بعهده آژانس همکار میباشد .
  4.تحویل مدارک ویزا در زمان و تاریخ اعلام شده بصورت کامل الزامیست .
  مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا:
  اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار,2 قطعه عکس 4*3(رنگی,تمام رخ ,زمینه سفید و متفاوت با عکس پاسپورت),پرینت گردش حساب(2 ماه اخیر مبلغ حداقل 40/000/000 ریال به ازای هر نفر),کپی شناسنامه صفحه اول (در صورت وجود توضیحات کپی صفحه مربوطه), کپی کارت ملی (به صورت پشت و رو) و تکمیل فرم مشخصات فردی
  خدمات تورشامل:بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان–7 شب اقامت در هتل با صبحانه – ویزای توریستی- ترانسفر فرودگاهی-بیمه نامه مسافرتی- راهنمای فارسی زبان