فرداد پرواز

تور بانکوک - پوکت

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
5100000 تومان 5700000 تومان 4990000 تومان 4750000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5200000 تومان 5800000 تومان 5020000 تومان 4800000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5300000 تومان 5900000 تومان 5100000 تومان 4800000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5300000 تومان 6000000 تومان 5150000 تومان 4800000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5350000 تومان 6100000 تومان 5200000 تومان 4900000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5500000 تومان 6400000 تومان 5400000 تومان 4900000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5550000 تومان 6450000 تومان 5420000 تومان 4900000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5650000 تومان 6550000 تومان 5500000 تومان 5000000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5700000 تومان 6700000 تومان 5600000 تومان 5100000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5800000 تومان 6700000 تومان 5600000 تومان 5100000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5800000 تومان 6750000 تومان 5600000 تومان 5150000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5850000 تومان 6850000 تومان 5600000 تومان 5150000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5850000 تومان 6950000 تومان 5650000 تومان 5050000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

5950000 تومان 7100000 تومان 5750000 تومان 5100000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

6100000 تومان 7600000 تومان 5900000 تومان 5150000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

6200000 تومان 7800000 تومان 6100000 تومان 5150000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

6700000 تومان 8800000 تومان 6400000 تومان 5300000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

6800000 تومان 9000000 تومان 6500000 تومان 5350000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

7100000 تومان 9400000 تومان 6800000 تومان 5450000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

7850000 تومان 11200000 تومان 7700000 تومان 5800000 تومان

روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5700000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4990000 تومان
کودک بدون تخت
4750000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5800000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5020000 تومان
کودک بدون تخت
4800000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5300000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5100000 تومان
کودک بدون تخت
4800000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5300000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5150000 تومان
کودک بدون تخت
4800000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6100000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5200000 تومان
کودک بدون تخت
4900000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6400000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5400000 تومان
کودک بدون تخت
4900000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6450000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5420000 تومان
کودک بدون تخت
4900000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6550000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5500000 تومان
کودک بدون تخت
5000000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6700000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5600000 تومان
کودک بدون تخت
5100000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6700000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5600000 تومان
کودک بدون تخت
5100000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6750000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5600000 تومان
کودک بدون تخت
5150000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6850000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5600000 تومان
کودک بدون تخت
5150000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6950000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5650000 تومان
کودک بدون تخت
5050000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7100000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5750000 تومان
کودک بدون تخت
5100000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7600000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5900000 تومان
کودک بدون تخت
5150000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7800000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6100000 تومان
کودک بدون تخت
5150000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8800000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6400000 تومان
کودک بدون تخت
5300000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6500000 تومان
کودک بدون تخت
5350000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9400000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
6800000 تومان
کودک بدون تخت
5450000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
7700000 تومان
کودک بدون تخت
5800000 تومان
توضیحات
روزهای پرواز :از 26 اسفند تا 07 فروردین
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور بانکوک - پوکت,
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:3 فروردین ماه ,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,سالخوردگان,افراد مجرد,جوانان,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,سیم کارت,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :51000000ریال,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:بانکوک,پوکت,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • نکات ضروری :
  1.نرخ کودک زیر 2 سال 700/000 تومان میباشد.
  2.پرداخت 50%کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست .
  3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج بعهده مسافر و تاریخ اعتبار آن بعهده آژانس همکار میباشد وآژانس فردادپرواز مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  4. درصورت افزایش نرخ ارز بیش از 5 % مابه التفاوت درصورت عدم تسویه به نرخ پکیج در زمان تسویه افزوده می گردد .
  5.پکیج به صورت چارتر بوده ودر صورت انصراف سوخت کامل می باشد.
  6.کودک بدون تخت فاقد کمیسیون می باشد .
  7.کمیسیون کودک با تخت نصف کمیسیون بزرگسال می باشد .
  7.تحویل مدارک ویزا در زمان و تاریخ اعلام شده بصورت کامل الزامیست .
  مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا :
  اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز – 2 قطعه عکس 4*3 ( کاملا جدید ،پشت زمینه سفید،بدون کلاه و عینک )– فرم مشخصات +واچر هتل - کپی شناسنامه صفحه اول و دوم – کپی کارت ملی – پرینت حساب بانکی یک ماهه با مهر و امضا و نام دارنده حساب به مبلغ 60/000/000 ریال به ازای هر نفر و برای خانواده 100/000/000 ریال الزامیست.
  خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان– 7 شب اقامت در هتل با صبحانه – ویزای توریستی- ترانسفر فرودگاهی- یک گشت نیم روزی شهری در بانکوک و یک گشت نیم روزی شهری در پوکت-بیمه نامه مسافرتی- سیم کارت رایگان - راهنمای فارسی زبان