فرداد پرواز

تور پاتایا و تور پوکت

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2840000 تومان 3250000 تومان 2840000 تومان 2125000 تومان 2060000 تومان

2965000 تومان 3505000 تومان 2965000 تومان 2240000 تومان 2100000 تومان

2980000 تومان 3535000 تومان 2980000 تومان 2250000 تومان 2105000 تومان

3095000 تومان 3765000 تومان 3095000 تومان 2360000 تومان 2145000 تومان

3160000 تومان 3885000 تومان 3160000 تومان 2410000 تومان 2170000 تومان

3305000 تومان 4180000 تومان 3305000 تومان 2545000 تومان 2220000 تومان

3310000 تومان 4185000 تومان 3310000 تومان 2545000 تومان 2220000 تومان

3330000 تومان 4235000 تومان 3330000 تومان 2570000 تومان 2230000 تومان

3380000 تومان 4335000 تومان 3380000 تومان 2615000 تومان 2245000 تومان

3405000 تومان 4380000 تومان 3405000 تومان 2635000 تومان 2255000 تومان

3535000 تومان 4640000 تومان 3535000 تومان 2755000 تومان 2300000 تومان

3610000 تومان 4790000 تومان 3610000 تومان 2820000 تومان 2325000 تومان

3695000 تومان 4960000 تومان 3695000 تومان 2895000 تومان 2355000 تومان

3965000 تومان 5505000 تومان 3965000 تومان 3140000 تومان 2450000 تومان

4010000 تومان 5575000 تومان 4010000 تومان 3170000 تومان 2465000 تومان

4445000 تومان 6455000 تومان 4445000 تومان 3570000 تومان 2620000 تومان

4605000 تومان 6780000 تومان 4605000 تومان 3715000 تومان 2675000 تومان

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3250000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2840000 تومان
کودک با تخت
2125000 تومان
کودک بدون تخت
2060000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2965000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3505000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2965000 تومان
کودک با تخت
2240000 تومان
کودک بدون تخت
2100000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3535000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2980000 تومان
کودک با تخت
2250000 تومان
کودک بدون تخت
2105000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3765000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3095000 تومان
کودک با تخت
2360000 تومان
کودک بدون تخت
2145000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3885000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3160000 تومان
کودک با تخت
2410000 تومان
کودک بدون تخت
2170000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3305000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4180000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3305000 تومان
کودک با تخت
2545000 تومان
کودک بدون تخت
2220000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3310000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4185000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3310000 تومان
کودک با تخت
2545000 تومان
کودک بدون تخت
2220000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3330000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4235000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3330000 تومان
کودک با تخت
2570000 تومان
کودک بدون تخت
2230000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3380000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4335000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3380000 تومان
کودک با تخت
2615000 تومان
کودک بدون تخت
2245000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3405000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4380000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3405000 تومان
کودک با تخت
2635000 تومان
کودک بدون تخت
2255000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3535000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4640000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3535000 تومان
کودک با تخت
2755000 تومان
کودک بدون تخت
2300000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3610000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4790000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3610000 تومان
کودک با تخت
2820000 تومان
کودک بدون تخت
2325000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4960000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3695000 تومان
کودک با تخت
2895000 تومان
کودک بدون تخت
2355000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3965000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5505000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3965000 تومان
کودک با تخت
3140000 تومان
کودک بدون تخت
2450000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4010000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5575000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4010000 تومان
کودک با تخت
3170000 تومان
کودک بدون تخت
2465000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4445000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6455000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4445000 تومان
کودک با تخت
3570000 تومان
کودک بدون تخت
2620000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4605000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6780000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4605000 تومان
کودک با تخت
3715000 تومان
کودک بدون تخت
2675000 تومان
توضیحات