فرداد پرواز

تور پاتایا و تور پوکت

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2840000 3250000 2125000 2060000

2965000 3505000 2240000 2100000

2980000 3535000 2250000 2105000

3095000 3765000 2360000 2145000

3160000 3885000 2410000 2170000

3305000 4180000 2545000 2220000

3310000 4185000 2545000 2220000

3330000 4235000 2570000 2230000

3380000 4335000 2615000 2245000

3405000 4380000 2635000 2255000

3535000 4640000 2755000 2300000

3610000 4790000 2820000 2325000

3695000 4960000 2895000 2355000

3965000 5505000 3140000 2450000

4010000 5575000 3170000 2465000

4445000 6455000 3570000 2620000

4605000 6780000 3715000 2675000

نرخ اتاق 2 تخته
2840000
نرخ اتاق 1 تخته
3250000
کودک با تخت
2125000
کودک بدون تخت
2060000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2965000
نرخ اتاق 1 تخته
3505000
کودک با تخت
2240000
کودک بدون تخت
2100000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
2980000
نرخ اتاق 1 تخته
3535000
کودک با تخت
2250000
کودک بدون تخت
2105000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
3095000
نرخ اتاق 1 تخته
3765000
کودک با تخت
2360000
کودک بدون تخت
2145000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
3160000
نرخ اتاق 1 تخته
3885000
کودک با تخت
2410000
کودک بدون تخت
2170000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
3305000
نرخ اتاق 1 تخته
4180000
کودک با تخت
2545000
کودک بدون تخت
2220000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
3310000
نرخ اتاق 1 تخته
4185000
کودک با تخت
2545000
کودک بدون تخت
2220000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
3330000
نرخ اتاق 1 تخته
4235000
کودک با تخت
2570000
کودک بدون تخت
2230000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
3380000
نرخ اتاق 1 تخته
4335000
کودک با تخت
2615000
کودک بدون تخت
2245000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
3405000
نرخ اتاق 1 تخته
4380000
کودک با تخت
2635000
کودک بدون تخت
2255000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
3535000
نرخ اتاق 1 تخته
4640000
کودک با تخت
2755000
کودک بدون تخت
2300000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
3610000
نرخ اتاق 1 تخته
4790000
کودک با تخت
2820000
کودک بدون تخت
2325000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
3695000
نرخ اتاق 1 تخته
4960000
کودک با تخت
2895000
کودک بدون تخت
2355000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
3965000
نرخ اتاق 1 تخته
5505000
کودک با تخت
3140000
کودک بدون تخت
2450000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
4010000
نرخ اتاق 1 تخته
5575000
کودک با تخت
3170000
کودک بدون تخت
2465000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
4445000
نرخ اتاق 1 تخته
6455000
کودک با تخت
3570000
کودک بدون تخت
2620000
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
4605000
نرخ اتاق 1 تخته
6780000
کودک با تخت
3715000
کودک بدون تخت
2675000
توضیحات