فرداد پرواز

تور ترکیه | استانبول

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
B.B
2690000 تومان 3240000 تومان 2690000 تومان 2630000 تومان 2270000 تومان استانبول

STD ROOM

3055000 تومان 3735000 تومان 3055000 تومان 2850000 تومان 2270000 تومان استانبول

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
3220000 تومان 4070000 تومان 3220000 تومان 2850000 تومان 2270000 تومان استانبول

STD ROOM

3330000 تومان 4290000 تومان 3330000 تومان 2850000 تومان 2270000 تومان استانبول

STD ROOM

3545000 تومان 4715000 تومان 3545000 تومان 3320000 تومان 2270000 تومان استانبول

STD ROOM

3625000 تومان 4885000 تومان 3625000 تومان 2905000 تومان 2270000 تومان استانبول

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3240000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2690000 تومان
کودک با تخت
2630000 تومان
کودک بدون تخت
2270000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3055000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3735000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3055000 تومان
کودک با تخت
2850000 تومان
کودک بدون تخت
2270000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3220000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4070000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3220000 تومان
کودک با تخت
2850000 تومان
کودک بدون تخت
2270000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3330000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4290000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3330000 تومان
کودک با تخت
2850000 تومان
کودک بدون تخت
2270000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3545000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4715000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3545000 تومان
کودک با تخت
3320000 تومان
کودک بدون تخت
2270000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3625000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4885000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3625000 تومان
کودک با تخت
2905000 تومان
کودک بدون تخت
2270000 تومان
توضیحات
STD ROOM