فرداد پرواز

تور ترکیه | آنتالیا (نوروز 98)

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2590000 تومان 3150000 تومان 2590000 تومان 2190000 تومان 2090000 تومان آنتالیا

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
3090000 تومان 3590000 تومان 3090000 تومان 2590000 تومان 2090000 تومان آنتالیا

STD ROOM

3160000 تومان 4350000 تومان 3160000 تومان 2690000 تومان 2090000 تومان آنتالیا

STD ROOM

3290000 تومان 3950000 تومان 3290000 تومان 2790000 تومان 2090000 تومان آنتالیا

STD ROOM

3460000 تومان 4390000 تومان 3460000 تومان 2990000 تومان 2090000 تومان آنتالیا

STD ROOM

3570000 تومان 4390000 تومان 3570000 تومان 2990000 تومان 2090000 تومان آنتالیا

STD ROOM

3650000 تومان 4690000 تومان 3650000 تومان 3090000 تومان 2090000 تومان آنتالیا

STD ROOM

3650000 تومان 4690000 تومان 3650000 تومان 3190000 تومان 2090000 تومان آنتالیا

STD ROOM

4350000 تومان 5190000 تومان 4350000 تومان 3590000 تومان 2090000 تومان آنتالیا

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3150000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2590000 تومان
کودک با تخت
2190000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3590000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3090000 تومان
کودک با تخت
2590000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4350000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3160000 تومان
کودک با تخت
2690000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3950000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3290000 تومان
کودک با تخت
2790000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3460000 تومان
کودک با تخت
2990000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3570000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3570000 تومان
کودک با تخت
2990000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4690000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3650000 تومان
کودک با تخت
3090000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4690000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3650000 تومان
کودک با تخت
3190000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5190000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4350000 تومان
کودک با تخت
3590000 تومان
کودک بدون تخت
2090000 تومان
توضیحات
STD ROOM