تـــور آنتـالیــا ( نـــوروز 98 )

Atlasglobal Airlines

تـــور آنتـالیــا ( نـــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

5160000 تومان

5750000 تومان

5160000 تومان

4600000 تومان

4450000 تومان

آنتالیا STD ROOM

5680000 تومان

6490000 تومان

5680000 تومان

4860000 تومان

4450000 تومان

آنتالیا STD ROOM

6120000 تومان

7160000 تومان

6120000 تومان

5080000 تومان

4450000 تومان

آنتالیا STD ROOM

6420000 تومان

7610000 تومان

6420000 تومان

5230000 تومان

4450000 تومان

آنتالیا STD ROOM

6570000 تومان

7830000 تومان

6570000 تومان

5300000 تومان

4450000 تومان

آنتالیا STD SEA VIEW

6570000 تومان

8050000 تومان

6570000 تومان

5300000 تومان

4450000 تومان

آنتالیا STD ROOM

6860000 تومان

8280000 تومان

6860000 تومان

5450000 تومان

4450000 تومان

آنتالیا MAIN BUILDING

7240000 تومان

8870000 تومان

7240000 تومان

5640000 تومان

4450000 تومان

آنتالیا STD SEA VIEW

7530000 تومان

9320000 تومان

7530000 تومان

5790000 تومان

4450000 تومان

آنتالیا STD ROOM

8420000 تومان

10650000 تومان

8420000 تومان

6240000 تومان

4450000 تومان

آنتالیا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4450000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4450000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7160000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6120000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4450000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6420000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7610000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4450000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7830000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4450000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4450000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8280000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6860000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4450000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
MAIN BUILDING
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8870000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4450000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9320000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4450000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8420000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4450000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران