فرداد پرواز

تور ترکیه | آنتالیا

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2690000 تومان 3400000 تومان 2690000 تومان 2470000 تومان 2390000 تومان آنتالیا

STD ROOM

3350000 تومان 3900000 تومان 3350000 تومان 2820000 تومان 2390000 تومان آنتالیا

STD ROOM

3615000 تومان 4380000 تومان 3615000 تومان 3055000 تومان 2390000 تومان آنتالیا

STD ROOM

3845000 تومان 4555000 تومان 3845000 تومان 3170000 تومان 2390000 تومان آنتالیا

STD ROOM

3960000 تومان 5145000 تومان 3960000 تومان 3230000 تومان 2390000 تومان آنتالیا

STD ROOM

4470000 تومان 5490000 تومان 4470000 تومان 3480000 تومان 2390000 تومان آنتالیا

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3400000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2690000 تومان
کودک با تخت
2470000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3350000 تومان
کودک با تخت
2820000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3615000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4380000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3615000 تومان
کودک با تخت
3055000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3845000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4555000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3845000 تومان
کودک با تخت
3170000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3960000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5145000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3960000 تومان
کودک با تخت
3230000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4470000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4470000 تومان
کودک با تخت
3480000 تومان
کودک بدون تخت
2390000 تومان
توضیحات
STD ROOM