تور بلغارستان | وارنا

Qeshm Airlines

تور بلغارستان | وارنا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

6990000 تومان

9900000 تومان

6990000 تومان

4600000 تومان

3000000 تومان

وارنا STD ROOM

7500000 تومان

7800000 تومان

7500000 تومان

5500000 تومان

3300000 تومان

وارنا STD ROOM

8700000 تومان

9700000 تومان

8700000 تومان

7500000 تومان

3900000 تومان

وارنا STD ROOM

8950000 تومان

10700000 تومان

8950000 تومان

5800000 تومان

4300000 تومان

وارنا STD ROOM

9000000 تومان

9700000 تومان

9000000 تومان

7800000 تومان

3300000 تومان

وارنا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3000000 تومان

موقعیت مکانی
وارنا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3300000 تومان

موقعیت مکانی
وارنا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3900000 تومان

موقعیت مکانی
وارنا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
وارنا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3300000 تومان

موقعیت مکانی
وارنا
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران