تور روسیه | مسکو

Mahan Air

تور روسیه | مسکو

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

7400000 تومان

9500000 تومان

7400000 تومان

6800000 تومان

5800000 تومان

مسکو STD ROOM

7800000 تومان

9900000 تومان

7800000 تومان

6900000 تومان

5800000 تومان

مسکو STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5800000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5800000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران