تور ترکیه| بدروم

Iran Air

تور ترکیه| بدروم

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

3320000 تومان

4095000 تومان

3320000 تومان

2995000 تومان

2695000 تومان

بدروم CLUB ROOM

4595000 تومان

5495000 تومان

4595000 تومان

3495000 تومان

2695000 تومان

بدروم CLUB ROOM

4595000 تومان

5495000 تومان

4595000 تومان

3495000 تومان

2695000 تومان

بدروم STD ROOM

5095000 تومان

5995000 تومان

5095000 تومان

2695000 تومان

بدروم STD ROOM

5395000 تومان

6695000 تومان

5395000 تومان

3895000 تومان

2695000 تومان

بدروم CLUB ROOM

5495000 تومان

6795000 تومان

5495000 تومان

4195000 تومان

2695000 تومان

بدروم STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4095000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2695000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
CLUB ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5495000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2695000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
CLUB ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5495000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2695000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2695000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6695000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2695000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
CLUB ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6795000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2695000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران