تــور تــرکیـه| استــانبول

Mahan Air

تــور تــرکیـه| استــانبول

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
MONARCH
2safar
B.B

2690000 تومان

3240000 تومان

2690000 تومان

2630000 تومان

2270000 تومان

استانبول STD ROOM

3055000 تومان

3735000 تومان

3055000 تومان

2850000 تومان

2270000 تومان

استانبول STD ROOM
PERA ROSE
2safar
B.B

3220000 تومان

4070000 تومان

3220000 تومان

2850000 تومان

2270000 تومان

استانبول STD ROOM

3330000 تومان

4290000 تومان

3330000 تومان

2850000 تومان

2270000 تومان

استانبول STD ROOM

3545000 تومان

4715000 تومان

3545000 تومان

3320000 تومان

2270000 تومان

استانبول STD ROOM

3625000 تومان

4885000 تومان

3625000 تومان

2905000 تومان

2270000 تومان

استانبول STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3240000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2270000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3055000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3735000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3055000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2270000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4070000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2270000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2270000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3545000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4715000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3545000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2270000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3625000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4885000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3625000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2905000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2270000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران