لیست تور هوشی مین- ناترنگ - هانوی - خلیج هالونگ

, 3شب هوشی مین+3شب ناترنگ+2شب هانوی+1 شب خلیج هالونگ
شروع قیمت :,810 دلار
ایرلاین :Oman Air