نام تجاری "پزشک-سلامت" برای کرالا(Kerala)برنامه ریزی شد

فرداد پرواز

30 دی 1396


تعداد ویزای توریستی پزشکی در Kerala افزایش یافته است. آمار موجود در وزارت گردشگری نشان می دهد که تعداد گردشگران خارجی که برای اهداف پزشکی به کشور وارد شده اند، در سال 2015 و 2016 افزایش یافته است.با توجه به پاسخ گردشگران خارجی، اداره گردشگری - پس از یک فاصله پنج ساله - یک نظرسنجی را برای ارزیابی سلامت و گردشگری پزشکی بازار در کشور آغاز کرده است. به گفته این اداره، مسافران خارج از کشور برای بازدید از کشور برای اهداف پزشکی و سلامتی، 6.3 درصد از کل تعداد خارجی ها را که به کشور می آیند، تشکیل می دهند.تعداد آنها دائما در حال افزایش است.تحقیقات پیشین نشان داد که گردشگران خارجی که وارد کرالا می شوند برای اهداف پزشکی حدود 6.3 درصد از کل توریست های خارجی را در کرالا به خود اختصاص داده اند.


http://www.newindianexpress.com