مصر و افزایش تعداد گردشگران

فرداد پرواز

مصر در حال بازگشت به حالت عادی گردشگری است.


22 آبان 97


وزیر گردشگری گفت: تعداد گردشگران به مصر در طول 9 ماه اول سال 2018 از یک سال قبل به 40 درصد افزایش یافت.

Rania Al-Mashat گفت: " تا پایان سال 2018 در سطوحی که در سال 2010 دیده ایم، نخواهیم بود، اما ما در حال نزدیک شدن به آن هستیم".