مسافران ارشد برای صنعت گردشگری اهمیت بیشتری خواهند یافت

فرداد پرواز

28 آذر 1396


با توجه به تحقیقات بازار جدید، شهروندان ارشد در صنعت گردشگری آلمان تبدیل به یک بخش مهم مشتری می شوند.شمار آلمانی های مسن تر که در تعطیلات و سایر سفرهای تفریحی به سر می برند، در سال های آتی به صورت قابل توجهی افزایش خواهد یافت و آنها را نسبت به قبل در صنعت گردشگری مهم تر می کند.

Reiseanalyse نشان داد که آلمانی های بین 65 تا 74 ساله در سال گذشته 8.65 میلیون سفر انجام دادند. اما افراد سالم 55 تا 64 ساله، 7.1 میلیون سفر در سال جاری انجام دادند پس نتیجه گیری میشود که مسافران مسن تر بیش از یک سوم از بازار سفر آلمانی را تشکیل می دهند.

مارتین لومان، مدیر عامل موسسه تحقیقات گردشگری و اسپا در شمال اروپا (NIT) و محقق سرپرست FUR، گفت: اهمیت بازنشستگان در سالهای آتی به دلیل روند جمعیتی افزایش خواهد یافت.


http://www.fvw.com