مدارک سفارت ژاپن

فرداد پرواز

تجاری

مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.

( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

یک نسخه فرم تقاضای ویزا

یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

دعوتنامه ( که شرکت ژاپنی صادر نموده است )

ضمانتنامه (که شرکت ژاپنی صادر نموده است)

برنامه سفر(که شرکت ژاپنی صادر نموده است)

مدارکی مربوط به شرکت دعوت کننده ( یکی از مدارک زیر لازم می باشد )

الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON

( صادره در سه ماه اخیر )

ب- کپی از جدیدترین تغییرات مربوط به شرکت در KAISHA-SHIKI-HOU

ج- مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن KAISHA-DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU

د- جزوه ویا کاتالوگ

نامه ماموریت برای متقاضی ویزا

کپی روزنامه رسمی شرکت ایرانی

مدارک تجاری بین شرکت ایرانی و شرکت دعوت کننده ژاپنی

ریزکارکرد حساب بانکی شرکت در سه ماهه اخیر(سایز A4)

جواز کسب

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، با تاییدیه وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)


توریستی

مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.

( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد )

گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

یک نسخه فرم تقاضای ویزا

یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

برنامه سفر (به همراه رزرو هتل )

شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

پرینت ریز کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی متقاضی (سایز A4)

گواهی اشتغال به کار با ذکر حقوق و موافقت با مرخصی

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، با تاییدیه وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)


دیدار از دوست

مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.

( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

یک نسخه فرم تقاضای ویزا

یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

مدارکی که روابط دوستی بین متقاضی ویزا و ضامن در ژاپن را نشان دهد ( بطور مثال: عکس ،نامه و غیره )

برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)

دعوتنامه (توسط ضامن که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده باشد)

ضمانتنامه :

برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

توجه : در صورتیکه ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی باشد) کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی صفحه مشخصات گذرنامه، صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد، ضامن مورد نیاز است.

مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

الف-پرینت ریز کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی متقاضی (سایز A4)

ب-گواهی رسمی مالیات ضامن ژاپنی با ذکر مبلغ درآمد KAZEI- SHOMEISHO

( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده مدارک زیر خواسته خواهد شد)

کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد

( KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE )

گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداری SHOTOKU-SHOMEISHO

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، با تاییدیه وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)


دیدار از اقوام

مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.

( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد )

گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

یک نسخه فرم تقاضای ویزا

یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

دعوتنامه (توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)

برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)

مدارکی که روابط بین متقاضی ویزا و ضامن را مشخص نماید. ( شناسنامه و ترجمه انگلیسی رسمی آن)

ضمانتنامه

برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

توجه : در صورتیکه ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی باشد) کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی صفحه مشخصات گذرنامه، صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد، ضامن مورد نیاز است.

مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

الف-پرینت ریز کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی متقاضی (سایز A4)

ب-گواهی رسمی مالیات ضامن ژاپنی با ذکر مبلغ درآمد KAZEI- SHOMEISHO

( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده مدارک زیر خواسته خواهد شد)

کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد

( KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE )

گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداریSHOTOKU- SHOMEISHO

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، با تاییدیه وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)


شرکت درکنفرانس و مسابقات ورزشی

مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.

( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

یک نسخه فرم تقاضای ویزا

یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

دعوتنامه (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)

ضمانتنامه ( توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)

برنامه سفر (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)

مدارکی مربوط به شرکت و یا سازمان دعوت کننده (یکی از مدارک زیر لازم می باشد)

الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON

( صادره در سه ماه اخیر، توسط شرکت اصلی در ژاپن)

ب - مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن KAISHA- DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU

ج - جزوه ویا کاتالوگ

پرینت ریز کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی متقاضی (سایز A4)

نامه ماموریت متقاضی ویزا

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، با تاییدیه وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)


راه های ارتباطی :

آدرس: تهران، خیابان زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، پلاک 162، کد پستی 93653-19856

ساعت کار سفارت: 8:30 الی 12:00 ، 12:45 الی 17:00 (جمعه و شنبه سفارت تعطیل می باشد)

تلفن: 22660710(21)98+

فاكس: 22660747(21)98+

فاكس بخش كنسولي:22660746(21)98+

پست الكتونيكي بخش كنسولي و امور مربوط به رواديد: consular@th.mofa.go.jp


برای مشاهده PDF مربوطه لطفا اینجا را کلیک کنید.