مجسمه آزادی و محدودیت بازدید

فرداد پرواز

23 اردیبهشت 98


برای جلوگیری از مشکلات ناشی از ازدحام جمعیت تعداد بازدیدها از مجسمه آزادی که پربازدیدترین جاذبه توریستی نیویورک سیتی محدود میشود .