فرداد پرواز

تور جزیره مالدیو | مالدیو (نوروز 98)

Emirates Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
21,900,000 تومان 28,500,000 تومان 21,900,000 تومان 16,900,000 تومان 10,900,000 تومان مالدیو

STD Room

22,500,000 تومان 31,500,000 تومان 22,500,000 تومان 18,900,000 تومان 14,900,000 تومان مالدیو

STD Room

23,500,000 تومان 33,500,000 تومان 23,500,000 تومان 20,900,000 تومان 15,500,000 تومان مالدیو

STD Room

23,800,000 تومان 33,900,000 تومان 23,800,000 تومان 21,090,000 تومان 15,500,000 تومان مالدیو

STD Room

23,900,000 تومان 32,500,000 تومان 23,900,000 تومان 21,500,000 تومان 15,500,000 تومان مالدیو

STD Room

25,900,000 تومان 37,500,000 تومان 25,900,000 تومان 22,900,000 تومان 15,500,000 تومان مالدیو

STD Room

درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
21,900,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
28,500,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
21,900,000 تومان
کودک با تخت
16,900,000 تومان
کودک بدون تخت
10,900,000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
22,500,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
31,500,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
22,500,000 تومان
کودک با تخت
18,900,000 تومان
کودک بدون تخت
14,900,000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
23,500,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
33,500,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
23,500,000 تومان
کودک با تخت
20,900,000 تومان
کودک بدون تخت
15,500,000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
23,800,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
33,900,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
23,800,000 تومان
کودک با تخت
21,090,000 تومان
کودک بدون تخت
15,500,000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
23,900,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
32,500,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
23,900,000 تومان
کودک با تخت
21,500,000 تومان
کودک بدون تخت
15,500,000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
25,900,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
37,500,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
25,900,000 تومان
کودک با تخت
22,900,000 تومان
کودک بدون تخت
15,500,000 تومان
توضیحات
STD Room