ماه رمضان و گردشگران مسلمان

فرداد پرواز

22 اردیبهشت 98


فرهنگ و مراسم مذهبی رمضان به شیوه سنتی در هر منطقه از کشور، غذا و هنرهای ایرانی اسلامی موجود، فرصتی مناسب برای جذب گردشگران مسلمان کشورهای همسایه بویژه عراق، آذربایجان، افغانستان، عمان و سایر کشورها به شمار میرود.

مدیرکل تبلیغات معاونت گردشگری گفت: برای ارائه خدمات مناسب و به موقع ضروری است تا هتلها نسبت به پذیرایی در وعده سحر و افطار اقدام و آژانسها نیز پکیج تورهای ۱۰ روز و یا بیشتر اقدام کنند.