ماه رمضان و مراکز گردشگری، هتلها، رستورانها

فرداد پرواز

22 اردیبهشت 98


ازآنجا که فصل سفر گردشگران خارجی به ایران با ماه مبارک رمضان تداخل پیدا کرده است. ولی تیموری معاون گردشگری گفت: مشکل چندانی متوجه گردشگران خارجی که با تور به ایران سفر میکنند، نیست . چون بیشتر این گردشگران گروهی و با تور در ایران سفر میکنند و هماهنگیهایی از قبل برای پذیرایی از آنها انجام شده است، بنابراین کمتر با مشکل روبرو میشوند. برای گردشگران انفرادی هم اصناف معمولاً فضاهایی را در ماه رمضان آماده میکنند تا خدماترسانی به این گروه از مسافران نیز با چالش مواجه نشود.

متصدیان هتلها، مهمانپذیرها، رستورانهای بینراهی، پایانهها، فرودگاهها و ایستگاههای راه آهن با اخذ مجوز از مراجع ذیربط و ضمن رعایت شئونات اسلامی و پوشش فضای خود، میتوانند به مسافران خدمات دهند.