واگذاری ۴۰ درصد سهام هما برای توزیع سهام عدالت لغو شد

فرداد پرواز

25اسفند1395


براساس مصوبه جدید هیات وزیران واگذاری ۴۰ درصد سهام شرکت هواپیمایی هما برای توزیع سهام عدالت لغو شد.

هیات وزیران درجلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ به پیشنهادشماره ۲۲۰۳۸مورخ۱۳۹۴/۲/۱۵وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱-تصویب نامه شماره ۳۳۵۳۱/ت ۴۶۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۸ و ردیف (۴) تصویب نامه شماره ۱۹۰۱۷۶/ت ۴۷۷۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۹، موضوع واگذاری جمعا چهل درصد (۴۰ درصد) سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به طرح توزیع سهام عدالت لغو می گردد.

۲- شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از گروه (۱) بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به گروه (۲) منتقل و معادل سی درصد (۳۰ درصد) سهام آن به عنوان جایگزین، به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص می یابد، هفتاد درصد (۷۰ درصد ) مابقی سهام این شرکت نیز در چارچوب مقررات قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار خواهد شد.


http://tnews.ir