تــور پکــن - شـانگـهای ( نـوروز 98 )

Mahan Air

تــور پکــن - شـانگـهای ( نـوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

14790000 تومان

17190000 تومان

14790000 تومان

14790000 تومان

11690000 تومان

پکن - شانگهای STD ROOM

15500000 تومان

18800000 تومان

15500000 تومان

14200000 تومان

10200000 تومان

پکن - شانگهای STD ROOM

15900000 تومان

19500000 تومان

15900000 تومان

14400000 تومان

10600000 تومان

پکن - شانگهای STD ROOM
نرخ اتاق دو تخته

14790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11690000 تومان

موقعیت مکانی
پکن - شانگهای
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

15500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10200000 تومان

موقعیت مکانی
پکن - شانگهای
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

15900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10600000 تومان

موقعیت مکانی
پکن - شانگهای
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران