تــور هــوشی مــین - هــانوی - خلیــج هــالـونـگ ( نــوروز 98 )

Turkish Airlines

تــور هــوشی مــین - هــانوی - خلیــج هــالـونـگ ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

16500000 تومان

19400000 تومان

16500000 تومان

14500000 تومان

13500000 تومان

هوشی مین - هانوی - خلیج هالونک SUPERIOR PACKAGE
RAMANA HOTEL SIAGON
2safar
B.B
KURETAKESO HOTEL
2safar
B.B
SYRENA CRUISE
2safar
B.B

16900000 تومان

21200000 تومان

16900000 تومان

14900000 تومان

13700000 تومان

هوشی مین - هانوی - خلیج هالونک FIRST CLASS
EQUATORIAL HOTEL SAI
2safar
B.B
DAEWOO HOTEL HANOI
2safar
B.B
GOLDEN CRUISE
2safar
B.B

19500000 تومان

24900000 تومان

19500000 تومان

16500000 تومان

14900000 تومان

هوشی مین - هانوی - خلیج هالونک DELUXE PACKAGE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13500000 تومان

موقعیت مکانی
هوشی مین - هانوی - خلیج هالونک
توضیحات
SUPERIOR PACKAGE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13700000 تومان

موقعیت مکانی
هوشی مین - هانوی - خلیج هالونک
توضیحات
FIRST CLASS
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

19500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

24900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

19500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14900000 تومان

موقعیت مکانی
هوشی مین - هانوی - خلیج هالونک
توضیحات
DELUXE PACKAGE

دیدگاه مسافران