تـور روسیـه | مسکـو

Mahan Air

تـور روسیـه | مسکـو

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

7900000 تومان

11300000 تومان

7900000 تومان

7200000 تومان

5800000 تومان

مسکو STD ROOM

8500000 تومان

11700000 تومان

8500000 تومان

7400000 تومان

5800000 تومان

مسکو STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5800000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5800000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران