فرداد پرواز

تور مالدیو

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
F.B
682 دلار 1099 دلار 682 دلار 599 دلار 27 دلار

SUN VILLA

706 دلار 1120 دلار 706 دلار 620 دلار 280 دلار

SUPERIOR BEACH BUNGALLOWS

730 دلار 1174 دلار 730 دلار 150 دلار 150 دلار

CLASSIC ROOM

752 دلار 1328 دلار 752 دلار 660 دلار 152 دلار

SUPERIOR BEACH

812 دلار 1238 دلار 812 دلار 740 دلار 212 دلار

STD ROOM

910 دلار 1545 دلار 910 دلار 833 دلار 285 دلار

BEACH VILLA

1010 دلار 1580 دلار 1010 دلار 950 دلار 365 دلار

GARDEN VILLA

1072 دلار 1528 دلار 1072 دلار 890 دلار 550 دلار

BEACH VILLA

892 دلار 1534 دلار 892 دلار 772 دلار 664 دلار

SUPERIOR BEACH

981 دلار 1650 دلار 981 دلار 861 دلار 650 دلار

DELUXE BUNGALOW

972 دلار 1518 دلار 972 دلار 890 دلار 492 دلار

BEACH VILLA

1452 دلار 2028 دلار 1452 دلار 1280 دلار 410 دلار

RESERVE BEACH VILLA

فردادپرواز
F.B
1485 دلار 2480 دلار 1485 دلار 1280 دلار 410 دلار

SKY STUDIO

درجه هتل درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
682 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1099 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
682 دلار
کودک با تخت
599 دلار
کودک بدون تخت
27 دلار
توضیحات
SUN VILLA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
706 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1120 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
706 دلار
کودک با تخت
620 دلار
کودک بدون تخت
280 دلار
توضیحات
SUPERIOR BEACH BUNGALLOWS
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
730 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1174 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
730 دلار
کودک با تخت
150 دلار
کودک بدون تخت
150 دلار
توضیحات
CLASSIC ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
752 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1328 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
752 دلار
کودک با تخت
660 دلار
کودک بدون تخت
152 دلار
توضیحات
SUPERIOR BEACH
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
812 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1238 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
812 دلار
کودک با تخت
740 دلار
کودک بدون تخت
212 دلار
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
910 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1545 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
910 دلار
کودک با تخت
833 دلار
کودک بدون تخت
285 دلار
توضیحات
BEACH VILLA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1010 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1580 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
1010 دلار
کودک با تخت
950 دلار
کودک بدون تخت
365 دلار
توضیحات
GARDEN VILLA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1072 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1528 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
1072 دلار
کودک با تخت
890 دلار
کودک بدون تخت
550 دلار
توضیحات
BEACH VILLA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
892 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1534 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
892 دلار
کودک با تخت
772 دلار
کودک بدون تخت
664 دلار
توضیحات
SUPERIOR BEACH
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
981 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1650 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
981 دلار
کودک با تخت
861 دلار
کودک بدون تخت
650 دلار
توضیحات
DELUXE BUNGALOW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
972 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
1518 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
972 دلار
کودک با تخت
890 دلار
کودک بدون تخت
492 دلار
توضیحات
BEACH VILLA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1452 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
2028 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
1452 دلار
کودک با تخت
1280 دلار
کودک بدون تخت
410 دلار
توضیحات
RESERVE BEACH VILLA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
1485 دلار
نرخ اتاق 1 تخته
2480 دلار
نرخ اتاق 3 تخته
1485 دلار
کودک با تخت
1280 دلار
کودک بدون تخت
410 دلار
توضیحات
SKY STUDIO