تور روسیه | مسکو

Mahan Air

تور روسیه | مسکو

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

6790000 تومان

8500000 تومان

6790000 تومان

6300000 تومان

5200000 تومان

مسکو STD ROOM

6990000 تومان

8800000 تومان

6990000 تومان

6400000 تومان

5200000 تومان

مسکو STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5200000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5200000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران