فرداد پرواز

تور امارات | دبی

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2990000 تومان 3595000 تومان 2990000 تومان 3120000 تومان دبی

STD ROOM

3295000 تومان 3800000 تومان 3295000 تومان 3145000 تومان دبی

STD ROOM

3445000 تومان 4040000 تومان 3445000 تومان 3145000 تومان دبی

STD ROOM

3595000 تومان 4340000 تومان 3595000 تومان 3145000 تومان دبی

STD ROOM

3645000 تومان 4425000 تومان 3645000 تومان 3145000 تومان دبی

STD ROOM

4325000 تومان 5445000 تومان 4325000 تومان 3145000 تومان دبی

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3595000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2990000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
3120000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3800000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3295000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
3145000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3445000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4040000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3445000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
3145000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4340000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3595000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
3145000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3645000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4425000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3645000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
3145000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4325000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5445000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4325000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
3145000 تومان
توضیحات
STD ROOM