تـور سریلانکـا | بنتـوتـا

Oman Air

تـور سریلانکـا | بنتـوتـا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
THE PALMS
2safar
B.B

10900000 تومان

13900000 تومان

10900000 تومان

10900000 تومان

8900000 تومان

بنتوتا STD ROOM

11500000 تومان

14500000 تومان

11500000 تومان

10900000 تومان

9200000 تومان

بنتوتا STD ROOM

11900000 تومان

14900000 تومان

11900000 تومان

11600000 تومان

9500000 تومان

بنتوتا STD ROOM

12500000 تومان

15500000 تومان

12500000 تومان

11500000 تومان

9500000 تومان

بنتوتا STD ROOM
RIU RESORT AHUNGALLA
2safar
ALL

13900000 تومان

17900000 تومان

13900000 تومان

10900000 تومان

9500000 تومان

بنتوتا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8900000 تومان

موقعیت مکانی
بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9200000 تومان

موقعیت مکانی
بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9500000 تومان

موقعیت مکانی
بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9500000 تومان

موقعیت مکانی
بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9500000 تومان

موقعیت مکانی
بنتوتا
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران