تــور بنتــوتــا ( ویــژه نــوروز )

Emirates Airlines

تــور بنتــوتــا ( ویــژه نــوروز )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

12900000 تومان

16500000 تومان

12900000 تومان

10900000 تومان

8900000 تومان

بنتوتا STD ROOM

13900000 تومان

17900000 تومان

13900000 تومان

10500000 تومان

8990000 تومان

بنتوتا STD ROOM

14900000 تومان

17900000 تومان

14900000 تومان

11900000 تومان

9900000 تومان

بنتوتا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8900000 تومان

موقعیت مکانی
بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8990000 تومان

موقعیت مکانی
بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9900000 تومان

موقعیت مکانی
بنتوتا
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران