قطار اکسپرس جدید اورشلیم-تلآویو ( Jerusalem-Tel Aviv ) اولین آزمایش را اجرا می کند

فرداد پرواز

3 بهمن 1396


قطار اکسپرس جدید اورشلیم-تلآویو ( Jerusalem-Tel Aviv ) اولین آزمایش را اجرا می کند.وزیر حمل و نقل Yisrael Katz (L) قطار جدید اورشلیم-تل آویو Jerusalem-Tel Aviv را در نزدیکی مودین Modi'in در 16 ژانویه 2018 تجسم می کند. قطار اکسپرس ر اورشلیم-تلآویو اولین سفر آزمایشی خود را با خط سفر انجام داد انتظار میرود مدت 28 دقیقه سفر طول بکشد.


http://www.xinhuanet.com